CHONINGRI

Vojaru.com..kardom pajir iklo kado kave korte ingjir atum aphanta

                         KARDOM

Aphrangsi neli chongningrilo kado kave a korte ingjir atum aphanta kechok , kechokche ke doji lasi chediaseroi lo nang lapen ning chethelo  chedia po lapen chepakengseroi po pusi..!

Neli kepu damji mate kapacheni dam kangtung alam abangke lapu henlo..neli kelang dam ateng lapen kacheni atengke KARBI atum awebsite ke kom oh lang. Lasi neli kethekle avedet sita ning kehang kedo lapen ne det ne longri  ne pi alam ne chinghon chenam lasi laso ajoine neli thek an un an pen ke bor e ponlo lapen isi a website bonda pen paklangponlo lake VOJARU.COM

laso a website along nanglitum thekpon long ikji LUN , MOHOR lapen LAM ARJAN lapen download long ikji.

Non kevangji akemi alun mate lam arjan hai hui klang pon bomji laso a website along. lapen nanglitum jongsi than pacheni kangtung lapen kepuji kangtung do pulote CONTACT kalite COMMENT a box  along le humri ik non.

NE PI ALAM NE CHINGHON CHENAM.

NE DET NE LONGRI NE CHINGHON CHENAM.

KAIKE TA PARENGVER NANG.. VOJARU.COM

                         KARDOM